Profil

 ProfilStanovy

Úvodná stránka 
O nás 
Klub GenNET 
Klub AniMo 
Sponzori 
Kniha návštev regióny.sk
, občianske združenie, Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava
kontakt: Zdena Skokňová,
skok@atlas.sk, 0905 464 006, 0907 262 670
kancelária – kluby Animo, GenNET: Žabotova 2, 81104 Bratislava
B.ú.: 402021453/7500, ČSOB, a.s., pob. Bratislava
IČO: 30 786 371, DIČ: 0030 786 371

Profil občianskeho združenia regióny.sk

Hlavný cieľ: neformálne vzdelávanie, podpora regionálneho rozvoja, občianske poradenstvo

Prioritné skupiny:
•       deti, mládež
•       seniori
•       nezamestnaní
•       soaciálne slabí

Dlhodobý cieľ: podpora a realizácia aktivít a projektov, ktoré sa snažia o:
•       zlepšovanie medzigeneračných vzťahov
•       rozvoj osobnosti a jej integrity v tvoriacej sa novej spoločenskej klíme.

Súčasťou je aj monitorovanie problémov v tejto oblasti a spolupráca na metódach ich odstránenia. Projekty sú zamerané tiež na približovanie verejnej správy k občanov, prezentovanými aj dobrovoľnými združeniami, nositeľmi demokratických ideálov. Jedným z výsledkov by mala byť aj zmena mentality spoločnosti.

Ústredné motto všetkých aktivít:
Najväčším bohatstvom človeka je schopnosť pomôcť slabšiemu a ísť za cieľom spoločne.

Základné údaje:
Vznik združenia: január 2001
Počet členov: 73
Sekcie: 5 (trh práce a podnikanie; ekológia a zdravie; reformy a EÚ; médiá a dobrovoľníctvo; mládež a vzdelávanie).
Projekty: 9 realizovaných projektov; 7 rozpracovaných projektov a podprojektov

Vlastné zdroje a možnosti:

•       OZ nemá platených zamestnancov, spolupracuje s inými subjektami na báze dobrovoľnosti.
•       Vlastné aktivity realizujú kluby ANIMO, WEBRIPORT, ROBOLAB, GenNET v prenajatých priestoroch na Vazovovej 1 – 5 v Bratislave v budove Slovenskej technickej univerzity (STU).

V prípravnej fáze je oživenie stránok: www.dobrovolnik.sk,  www.regiony.sk, www.senior.sk.

Funkčné stránky: www.animo.szm.sk pre potreby organizovaných denných detských táborov, www.seniorklub.szm.sk pre Letnú počítačovú akadémiu seniorov

Predsedníctvo OZ:

 • Predsedníčka: Zdena Skokňová, Mgr. (1953), koordinátorka a tvorca projektov, aktivistka pre zahraničné vzťahy a Hornú Nitru, kontakt: 0905 464 006, skok@atlas.sk
  Pôsobnosť: Voľná novinárka; publicistika - makroekonomika, podnikanie – MSP a živnostenstvo, trh práce, informatika, sociálny dialóg a partnerstvo, reformný proces v SR
 • Podpredsedníčka:  Anna Nemcová, Ing. Phd., (1949), koordinátorka programov pre ženy a pre ochranu zdravia a životného prostredia, aktivistka pre Liptov, kontakt: 02 6231 0702,  0903 045 791, nemcova@vupsvr.gov.sk
  Pôsobnosť: Výskumný pracovník, koordinátor výskumu; zameranie - makroekonomické modely, štatistické analýzy, environmentálne programy, hospodárenie s odpadmi a energiami, sociálna politika a trh práce, dôchodková reforma
 • Členka: Marta Hrebíčková, Ing. PhD., (1949), koordinátorka sekcie Trh práce a podnikanie, aktivistka pre Záhorie; Kontakt T: 02 54425 5559, 0905 178 901, hrebickova@pobox.sk
  Pôsobnosť: Expertná činnosť - zamestnanosť, dôchodková reforma
 • Člen: Vladimír Skokňa (1959), koordinátor sekcie Mládež a vzdelávanie, aktivista pre Podunajsko, kontakt: 0907 262670, skokna@atlas.sk
  Pôsobnosť: počítačové siete, športové a marketingové aktivity


Copyright(c) 2003 regióny.sk. Všetky práva vyhradené.
seniorklub@szm.sk