Stanovy

 

 

ProfilStanovy
Úvodná stránka 
O nás 
Klub GenNET 
Klub AniMo 
Sponzori 
Kniha návštev 


Poznámka: Valné zhromaždenie schválilo dňa 5.9.2004 nové znenie stanov, ktoré predkladáme na preregistráciu.
Po nadobudnutí právoplatnosti ich zverejníme.

STANOVY občianskeho združenia regióny.sk (výňatok)

Cieľom združenia je organizovať občanov a odbornú verejnosť pre spoluprácu, spájanie síl a prostriedkov pre rozvoj mikroregiónov, regiónov a euroregiónov v SR a získavať ich pre:

• zakladanie a  aktivovanie občianskych združení, odborných a záujmových komunít v záujme  urýchlenia realizácie reformy verejnej správy a samosprávy,

• vytváranie priestoru pre vzájomné kontakty, spoluprácu a invenčnú aktivitu občanov susedských štátov, zameraných v prospech vlastného regiónu i spolupracujúcich regiónov, prípadne ďalších krajín,

• tvorbu projektov a spoluúčasť na ich realizácii

Pri napĺňaní cieľov sa združenie bude snažiť získať podporu najmä pre:

• zámery, koncipované v úzkej spolupráci so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, ktoré napomôžu rozvoju a uplatňovaniu občianskych postojov a etických zásad, v zmysle princípov trvalo udržateľného života, vrátane alternatívnych ekologických a ekonomických možností riešenia

• usmerňovanie a prijímanie cieľov, smerujúcich k obohateniu života občanov všetkých generácií o duchovné a materiálne hodnoty,

vytváranie mediálnej a inštitucionálnej klímy pre nezištnú spoluprácu v stredoeurópskom regióne vybudovanie pozície združenia ako spolupracujúcej občianskej inštitúcie pri regionálnych rozvojových agentúrach a obdobných inštitúciách,

• usporadúvanie diskusných fór, workshopov, konferencií, tematických súťaží a organizovanie výmenných návštev, stáží v riešiteľských tímoch programov regionálneho rozvoja,

podporu najmä nápadov, riešení, projektov a programov, ktoré prinesú inovácie v technológiách a metódach riadenia spoločnosti v záujme spravodlivejšieho usporiadania.

Združenie bude spolupracovať so všetkými občanmi, občianskymi združeniami, odbornými a záujmovými komunitami podobného zamerania, s predstaviteľmi samospráv miest a obcí, štátnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podporujúcimi ciele totožné s cieľmi združenia.

Združenie bude dbať na dodržiavanie stratégie trvalo udržateľného, ekologicky i humánne  zabezpečeného života občana na demokratických princípoch, zakotvených aj Ústavou SR (ekologicky a sociálne orientované trhové hospodárstvo) prostredníctvom:

• monitorovania problémov, ktoré sa ukážu brzdou realizácie verejne proklamovaných cieľov s následne navrhnutými odporúčaniami,

• mediálnych foriem propagácie uvedenej stratégie nadväzných projektov a ich praktickej realizácii v regiónoch SR i v iných krajínách.

Rozvoj demokratickej, duchovne i materiálne prosperujúcej Európy podporí združenie šírením osvety a poznania o zmysle a potrebe občianskeho uvedomenia, uplatnenia osobnej  angažovanosti občana pre potrebné  legislatívne zmeny.

• občiansku podporu bude združenie získavať zapájaním občanov do kampaní, prieskumov verejnej mienky, získavaním ohlasov na výsledky poslaneckých prieskumov a pod. získané poznatky od občanov a ich komunít bude presadzovať prostredníctvom návrhov presadzovať do programov podnikateľských subjektov a spoločenských inštitúcií a inštitútov.

  

Copyright(c) 2003 regióny.sk. Všetky práva vyhradené.
seniorklub@szm.sk